Vedtægter for Vester Skerninge Tennisklub

§ 1
Klubbens navn er Vester Skerninge Tennisklub. Dens hjemsted er Svendborg Kommune. Klubben kan tilslutte sig Fyens Tennis Union, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og andre efter behov.

§ 2
Klubbens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give sine medlemmer bedst mulig adgang til at dyrke denne sport.

§ 3
Optagelse som medlem af klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4
Klubben kan have aktive og passive medlemmer. Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 16 år, dog kan max. 2 personer under 18 år vælges til bestyrelsen.

§ 5
Et medlem, der ikke vedkender sig klubbens love eller på anden måde skønnes uværdig til fortsat at være medlem af klubben, kan udelukkes, når dette vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning står ved magt til førstkommende generalforsamling. Udelukkelsen kan indankes for førstkommende generalforsamling, der kan omgøre bestyrelsens beslutning jævnfør § 8.

§ 6
Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfte med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7
Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen. Betaler et medlem ikke kontingent, slettes vedkommende af medlemslisten efter at være gjort bekendt hermed.

§ 8
Generalforsamlinger er dels ordinære dels ekstraordinære. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§ 9
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse - eller ved skriftlig meddelelse til hvert aktivt medlem. Dagsorden skal fremgå af bekendtgørelsen.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 revisorer og suppleant.
7. Eventuelt.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsens medlemmer begærer dette, eller når 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af de anliggender, der ønskes gjort til genstand for generalforsamlingens behandling.
Generalforsamlingen skal i dette tilfælde indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med 14 dages varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 12
Forslag, der af et eller flere medlemmer ønskes optaget på dagsorden til behandling på generalforsamlingen, må senest 5 dage før generalforsamlingen være indgivet skriftligt til formanden.

§ 13
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal af de mødte stemmeberettigede medlemmer, se dog § 14 og § 20. I tilfælde af, at stemmerne står lige, er forslaget forkastet. Der skal være skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem forlanger dette.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 14
Ved lovændringer kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers godkendelse.

§ 15
Klubben ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3-6 øvrige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Maksimalt halvdelen af bestyrelsen er på valg i et år. Formanden og kassereren må ikke være på valg samme år.
Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Vester Skerninge Hallens repræsentantskab.

§ 16
Klubben tegnes af formanden overfor tredjemand - dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån - af den samlede bestyrelse.

§ 17
Formanden står i spidsen for bestyrelsen og leder bestyrelsesmøderne, som afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af dens medlemmer er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Der udarbejdes et referat for hvert bestyrelsesmøde. Ved beslutninger uden enstemmighed har mindretallet krav på at dets meninger, såfremt det ønskes, anføres referatet.

§ 18
Sekretæren udarbejder referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og kassereren fører medlemsfortegnelse. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter. Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab og opstiller status, der skal give et sandt og fuldstændigt billede af klubbens samlede aktiver og passiver. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Formanden har pligt til at holde sig underrettet om kassebeholdning, aktiver og passiver.

§ 19
Årsregnskabet revideres og beholdningernes tilstedeværelse konstateres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorer vælges for 1 år.

§ 20
Forslag til klubbens opløsning skal vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 højst 5 ugers mellemrum. Hvis klubben ophører med at eksistere, så træffer generalforsamlingen, der endeligt vedtager klubbens opløsning, beslutning om anvendelse af klubbens rekvisitter, anlæg, udstyr og eventuelle resterende formue, dog må ingen privatperson beriges herved.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. september 1988.
Efterfølgende revideret på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2004, den ordinære generalforsamling den 21. marts 2007 samt den ordinære generalforsamling den 29. marts 2012.